POGOJI UPORABESplošni pogoji poslovanja družbe Tvoja Stran – Domanjko in drugi, d.n.o..
Splošne določbe

DEFINICIJE
Ponudnik storitev je podjetje Tvoja Stran – Domanjko in drugi, d.n.o., Črtomirova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV SI38077736.
Naročnik ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko zgoraj navedenih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev ponudnika je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja njegove storitve (v nadaljevanju uporabnik).
Stranka ponudnika je vsak naročnik ali uporabnik storitev ponudnika (v nadaljevanju stranka).


VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji ponudnikov so zavezujoči za vse stranke, pri čemer splošne določbe (I. del) veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Sestavni del teh splošnih pogojev so ceniki storitev posameznega ponudnika, ki so objavljeni na spletnih straneh www.tvojastran.si (v nadaljevanju: cenik).

Ponudniki so upravičeni spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila strankam, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na straneh www.tvojastran.si.

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.


CENE IN KOMERCIALNI POGOJI

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV).

Naročnina za storitve se obračunava za obračunsko obdobje, ki je navedeno v cenikih, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če za posamezne storitve v cenikih obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje 1 koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku 15 dni od izstavitve računa. Če je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot 20 dni, ima ponudnik pravico, da ji takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki, ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik za obdelavo naročila zaračuna administrativne stroške, ki so razvidni iz predračuna.

Stranka soglaša, da vsa komunikacija med naročnikom, predstavniki naročnika in Ponudnikom poteka po elektronski pošti. To vključuje tudi račun v elektronski obliki, ponudbe in predračune, obvestila o poteku storitev, opozorila o kršenju splošnih pogojev ipd.


SKLENITEV, TRAJANJE IN PRENEHANJE NAROČNIŠKE POGODBE

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Poslovno razmerje se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnevom nakazila naročnika na transakcijski račun ponudnika. Poslovno razmerje je sklenjeno oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh poslovnega razmerja ne odpove. Ponudnik in stranka soglašata, da je odpoved lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del poslovnega razmerja med ponudnikom in naročnikom.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če pogodbo odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

Ponudnik lahko pogodbo kadarkoli odpove, in sicer s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako se šteje, da je ponudnik odpovedal pogodbo, če stranka ne sprejme prvo poslane ponudbe, ki mu jo pošlje ponudnik v skladu s 1. odstavkom tega člena. V takem primeru pogodba preneha veljati z iztekom 30-dnevnega roka, odkar je ponudnik stranki odposlal ponudbo.

Če pogodbo odpove stranka in prejme ponudnik odpoved vsaj 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obračunskega obdobja. Če prejme ponudnik odpoved manj kot 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne naslednjega obračunskega obdobja. Odpoved pogodbe lahko stranka poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

Če je bila pogodba izrecno sklenjena za določen čas, bo ponudnik pred iztekom obdobja, za katero je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, stranki poslal novo ponudbo. Če stranka prve ponudbe ne sprejme in ne plača zneska po ponudbi, v roku, ki je naveden v ponudbi, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja, za katerega je bila sklenjena. Če stranka ponudbo sprejme, velja pogodba naprej, vendar zanjo veljajo pogoji, navedeni v ponudbi, ki s tem postane sestavni del pogodbe.

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

Ponudnik ne zbira številk in drugih podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice in jih uporabniki posredujejo preko katere od ponudnikovih spletnih strani. Te podatke zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

Stranka je dolžna pri plačevanju s kreditno kartico na kateri od spletnih strani ponudnika, zagotoviti vse razumne ukrepe, da zavaruje varnostne elemente kreditne kartice, ki omogočajo identifikacijo stranke in so vezani na stranko.

O dejstvu ali sumu zlorabe kreditne kartice v povezavi s plačilom na kateri od spletnih strani ponudnika je dolžna stranka nemudoma obvestiti ponudnika in svojega ponudnika plačilnih storitev.

V primeru zlorabe kreditne kartice se lahko stranka z morebitnimi zahtevki obrne na svojega ponudnika plačilnih storitev, skladno z določbami Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki je stranki nastala zaradi zlorabe kreditne kartice.


KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL

Naročnik je dolžan za vsako kršitev splošnih pogojev, zaradi katere ponudniku nastane škoda ali dodatno delo, plačati pogodbeno kazen v znesku 300 €, v kolikor škoda presega pogodbeno kazen, pa je naročnik dolžan poravnati tudi razliko do dejansko nastale škode.


ROKI ZA IZVEDBO NAROČIL

Kadar je predmet naročila storitev, ki jo mora ponudnik izvesti ali zagotoviti po navodilih stranke (npr. izdelava spletnega mesta ipd.), mora ponudnik storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oziroma postavke storitve, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oziroma postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na prošnjo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika nujno ali koristno sodelovanje stranke (npr. izbira med več opcijami, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo, potrditev prenosa domene ipd.) in stranka zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za 3 krat. Če je to mogoče, lahko ponudnik v takem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto stranke. V takem primeru stranka od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.


AVTORSKE PRAVICE
Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

Ne glede na 1. odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo. Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.
Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.
Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.


PRENOS STORITVE K DRUGEMU PONUDNIKU

Če so predmet sodelovanja med ponudnikom in stranko storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo ponudnikove strojne opreme, in se stranka odloči za prenos k tretji osebi, ponudnik tega prenosa ne izvede.

Spletno mesto, ki je bilo izdelano na TvojaStran spletni platformi, ni mogoče prenesti.


KONKURENCA IN VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Ne glede na odločbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven te pogodbe, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


PODPORA STRANKAM

Strankam je na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte, ki je objavljena na spletnih straneh ponudnikov.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnikov ali poslani na elektronske naslove ponudnikov, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika).

Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.
Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.


PRAVICE IN OBVEZNOSTI PONUDNIKA

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke
Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:
• ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
• ravnanja tretjih oseb;
• višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Pravna obvestila, ki so del spletnega mesta, ki ga za stranko izdela ponudnik, služijo izključno kot primer oziroma kot pomoč stranki pri oblikovanju besedila pravnih obvestil. Ponudnik poziva stranke, da to besedilo ustrezno preoblikujejo tako, da bo ustrezalo njihovim konkretnim potrebam in namenu spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pravilnost tega besedila; odgovornost ponudnika za kakršnikoli škodo zaradi tega besedila je izključena.

V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.


PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

Stranka, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe, če je bila domena v vmesnem času aktivirana, ali če gre za storitve ponudnika, ki so bile opravljene oziroma izdelane po natančnih navodilih stranke – potrošnika oziroma so bile prilagojene njenim osebnim potrebam oziroma ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo oziroma jim je pretekel čas uporabnosti, ali če gre za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov in je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je program aktiviral, ali v drugih primerih, ki izhajajo iz splošnih pogojev ali posebnih dogovorov.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije mora stranka - potrošnik ponudnika obvestiti preko telefona ali e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene oziroma prenehanje storitve, v primeru uspešnega izbrisa oziroma prenehanja pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene oziroma naročene storitve na osebni račun stranke v roku 30 dni.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Stranka odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.


MASOVNO POŠILJANJE ELEKTRONSKE POŠTE (SPAM)

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove prejemnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev, kar ima lahko za posledico takojšnjo odpoved pogodbe brez odpovednega roka in takojšnjo prekinitev zagotavljanja storitev.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je naročnik, ki je odgovoren tudi za svoje uporabnike, zavezan k plačilu pogodbene kazni kot je določeno v splošnih pogojih.

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na poštni seznam (»mailing listo«).

Stranka je seznanjena z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

Če ni drugače določeno v posebnih pogojih, veljajo za pošiljanje e-poštnih sporočil naslednje omejitve:
• največje dovoljeno število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, je 100 (sto);
če je število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, večje od 100 (sto), je potrebno uporabiti zakasnitve, in sicer tako, da pretečeta med e-poštnim sporočilom, poslanim enemu naslovniku, in e-poštnim sporočilom, poslanim naslednjemu naslovniku, najmanj 2 (dve) sekundi; pri tem v vsakem primeru veljajo omejitve iz naslednjega odstavka tega člena.


OBVEŠČANJE UPORABNIKOV IN NAMEN OBDELAVE PODATKOV

Stranka se zaveda, da ji bo ponudnik v skladu 2. odstavkom 158. člena ZEKom-1, občasno pošiljal e-novice ali druga elektronska sporočila, ki se nanašajo na delovanje storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, informativne članke, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve. Stranka soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

Stranka je seznanjena in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, katera stranka je prebrala določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprla (kliknila). Stranka soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določeneni stranki.


KONČNE DOLOČBE

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.
Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.


POSEBNE DOLOČBE ZA POSAMEZNE STORITVE

REGISTRACIJA DOMEN
Stranka s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena in da sprejema pravila registra in registrarja za posamezno vrhnjo domeno in da se jih zavezuje v celoti spoštovati. Ponudnik vodi seznam registrov in registrarjev po posameznih vrhnjih domenah in na željo stranke le-tej posreduje podatke o registru in registrarju za določeno vrhnjo domeno. Spletne strani nekaterih registrov in splošnih pogojev registrarjev so v času veljavnosti teh splošnih pogojev lahko dostopate na naslednjih spletnih povezavah:
• http://www.iana.org/domains/root/db

Ponudnik ne odgovarja za napačne ali manjkajoče podatke v splošnih pogojih registrov ali registrarjev.

Stranka se zaveda, da oddaja naročila za registracijo, podaljšanje ali prenos domen ne garantira izvedene storitve. Stranka se strinja, da je v primeru delne izpolnitve naročila (npr. naročenih 5 domen, uspešno registrirane 3 domene) pogodba sklenjena le za uspešno izvedene storitve. Ponudnik bo vrnil preostali plačani znesek skladno s splošnim delom teh pogojev poslovanja.

V primeru brezplačnega prenosa domene k Ponudniku, se pogodba med Naročnikom in Ponudnikom smatra za sklenjeno na dan oddaje naročila s strani Naročnika (in ne s prejetim plačilom kot določa splošni del).

Stranka je seznanjena z dejstvom, da so pravila posameznega registra v celoti neodvisna od volje in ravnanj ponudnika ter da so registri samostojne osebe, ki niso povezane s ponudnikom.

Naziva domene po plačilu in registraciji v zakupljenem obdobju ni možno zamenjati.
Storitve registracije .si domen, ki jih opravlja ponudnik (registrar .si domen), so podvržene pravilom in postopkom, ki jih določa javni zavod Arnes (register .si domen), zato si ponudnik pridržuje pravico do spremembe svoje ponudbe in splošnih pogojev poslovanja brez predhodnega obvestila.


Pravila in pogoji, s katerimi se strinjate ob naročilu .si domen, so:
• http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/register/splosnipogoji.pdf
• http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/register/ards/postopekARDS.pdf
• http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/register/WHOIS.pdf
• http://www.register.si/fileadmin/dokumenti/zavod-arnes/pravilnik-o-zavarovanju-osebnih-podatkov.pdf

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od registracije .si domene v roku 14 dni po registraciji, vendar le, če domena v vmesnem času ni bila aktivirana, pri čemer vnos DNS strežnikov v sistem za registracijo domen pomeni aktivacijo domene. O odstopu od registracije mora stranka ponudnika obvestiti preko telefona in e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris domene, v primeru uspešnega izbrisa pa bo vrnil vplačana sredstva za registracijo domene na osebni račun stranke v roku 30 dni.

Stranka potrjuje, da je seznanjena s pravicami in z obveznostmi registranta domene - , ki jih določa ICANN
• http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational.
• http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits
• http://www.icann.org/en/resources/registrars/consensus-policies/wdrp/faqs

Od 1. januarja 2014 veljajo nova pravila za preverjanje pravilnosti podatkov o domenah. Stranka je dolžna skrbeti za pravilnost in ažurnost podatkov o domenah, še posebej vseh kontaktnih podatkov. Ob registraciji in prenosu domene bo registrar (ali ponudnik v imenu registrarja) zahteval potrditev kontaktnih podatkov preko e-poštno sporočila stranki. Če stranka podatkov ne bo potrdila v 15 dneh od dne, ko registrar pošlje e-poštno sporočilo, bo domena izklopljena. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi jo stranka utrpela zaradi izklopa domene. Prav tako ponudnik ni odgovoren za dostavo e-poštnega.

Ponudnik si pridržuje pravico, stranka pa soglaša, da v primeru prenosa domen med ponudnikovimi dobavitelji, začasno spremeni kontaktne podatke za domeno. Ponudnik se zavezuje, da bo kontaktne podatke povrnil v prvotno stanje takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v trenutku, ko bo postopek prenosa med dobavitelji zaključen.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v času med registracijo domene in objavo vsebine s strani stranke pod registrirano domeno objavi kakršnekoli lastne vsebine, predvsem pa informacije o lastni ponudbi in storitvah. S strani ponudnika objavljena vsebina ne sme biti takšna, da očitno škoduje interesom stranke. Ponudnik mora objavljeno vsebino umakniti takoj, ko stranka razpolaga z lastno vsebino za objavo.
Enako pravico kot v prejšnjem odstavku ima ponudnik tudi glede domen oziroma spletnih mest, glede katerih stranka ni plačala računa oziroma ni sprejela nove ponudnikove ponudbe.

Stranka se strinja in potrjuje, da v primerih, ko je to nujno potrebno zaradi izvajanja naročenih storitev, ponudnik prilagodi podatke, ki jih pošlje registrarju ob registraciji domene. Primeri vključujejo, vendar niso omejeni na, registre, ki zahtevajo, da ima kupec zagotovljeno lokalno prisotnost v določeni državi.


GOSTOVANJE IN TVOJASTRAN SPLETNA PLATFORMA

Naročnik se zaveda da ima ponudnik v ponudbi pakete spletnega gostovanje (TvojaStran spletna platforma), ki so namenjeni za uporabo ene fizične ali pravne osebe. Vse gostujoče domene in pripadajoče spletne strani v teh paketih morajo biti tako v lasti in upravljanju naročnika paketa.

Naročnik se strinja, da vire v paketu deljenega gostovanja ne bo plačljivo ali brezplačno odstopil komurkoli brez pisnega dovoljenja ponudnika. V kolikor bo naročnik prekršil omejitev iz prejšnjega stavka se strinja, da mu ponudnik zaračuna pogodbeno kazen v dveh letnih vrednostih samostojnega paketa gostovanja (TvojaStran spletna platforma) za vsako gostujočo domeno/spletno stran kjer je bila kršitev ugotovljena.
Naročnik je seznanjen, da se na enem fizičnem strežniku nahaja več paketov spletnega gostovanja, ki si delijo vire fizičnega strežnika. Zaradi zagotavljanja dobre uporabniške izkušnje za vse stranke, ki se nahajajo na enem strežniku je ponudnik sprejel pravila in omejitve. Naročnik se zaveda in strinja z naslednjimi omejitvami ter je z njimi seznanil tudi svoje uporabnike. Posamezen paket spletnega gostovanja lahko vsebuje večje število gostujočih domen oz. spletnih mest (spletnih strani). V primeru, če gostujoča domena uporablja še poddomene se vsi viri, ki jih uporablja poddomena štejejo k gostujoči domeni.


OMEJITVE UPORABE ELEKTRONSKE POŠTE

Največja velikost posameznega e-poštnega sporočila, ki jo poštni strežniki ponudnika sprejmejo ali pošljejo je 25 MB. Največje dovoljeno število naslovnikov, ki jim uporabnik lahko hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, je 100 (sto). Če je število naslovnikov, ki se jim hkrati pošlje e-poštno sporočilo z uporabo storitve, večje od 100 (sto), je potrebno uporabiti zakasnitve, in sicer tako, da pretečeta med e-poštnim sporočilom, poslanim enemu naslovniku, in e-poštnim sporočilom, poslanim naslednjemu naslovniku, najmanj 2 (dve) sekundi.

Stranka se strinja, da ponudnik redno in brez predhodnega obvestila ročno ali avtomatizirano pregleduje vsebino datotek na strežnikih z namenom iskanja zlonamerne kode. Ponudnik lahko okužene datoteke in datoteke, za katere sumi, da vsebujejo zlonamerno programsko kodo, nemudoma odstrani ali spremeni ter onemogoči dostop do spletnih strani brez predhodnega obvestila. Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za škodo, ki bi nastala kot rezultat odstranjevanja ali spreminjanja datotek. Stranka se strinja, da ostane spletna stran nedostopna toliko časa, dokler niso odpravljeni vsi vzroki za okužbo (onemogočeni so vsi znani vektorji napada, ne le odstranjene okužene datoteke). Ponudnik lahko omeji dostop do skript iz določenih IP naslovov, za katere sumi, da predstavljajo varnostno grožnjo (npr. DOS ali DDOS napad).
Od stranke lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način začasno ali trajno omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik, predstavljajo varnostno grožnjo ali ogrožajo stabilnost strežnika, izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasen ali trajen izklop storitev.

Vzroki za drugo in vsako naslednjo izključitev se smatrajo za kršitev splošnih pogojev, Naročnik pa je Ponudniku za vsako kršitev obvezan plačati pogodbeno kazen.

Določbe tega člena v nobenem primeru ne omejujejo pravic, ki za ponudnika izhajajo iz sklopa »Cene in komercialni pogoji«.


NAROČNIŠKI PAKETI (MESEČNA NAROČNINA)

Pri mesečni naročnini mora uporabnik v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika plačati:
• mesečno najemnino.

Uporabnikov račun je aktiven, dokler uporabnik redno in brez zamude plačuje zneske mesečne naročnine ali dokler pogodba ni odpovedana. V opisanih primerih ponudnik avtomatsko deaktivira uporabnikov račun. Z deaktivacijo računa uporabnik izgubi pravico do pošiljanja e-poštnih sporočil in dostop do paketov TvojaStran spletna platforma.

Če želi uporabnik ponovno začeti uporabljati storitev po načelu mesečne naročnine, mora ponovno plačati nadomestilo za aktivacijo računa.
Neporabljenih e-poštnih sporočil iz kateregakoli meseca ni mogoče prenesti v katerikoli drug mesec.

Ponudnik v nobenem primeru ni dolžan povrniti, v celoti ali delno, nadomestila za aktivacijo računa in/ali mesečne naročnine, če uporabnik ni poslal vseh zakupljenih e-poštnih sporočil.

Poleg omejitve števila poslanih sporočil, ki je določena v paketu, je uporabnik sistemsko omejen na pošiljanje največ 2000 sporočil na uro.


ENKRATNI PAKETI (ZAKUP DOLOČENEGA ŠTEVILA E-POŠTNIH NAROČIL)

Pri zakupu določenega števila e-poštnih sporočil mora uporabnik v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom ponudnika plačati:
• nadomestilo za zakupljeno število e-poštnih sporočil.

Z deaktivacijo računa uporabnik izgubi pravico do pošiljanja e-poštnih sporočil.

Če želi uporabnik ponovno začeti uporabljati sistem, mora ponovno plačati nadomestilo za aktivacijo računa, tudi v primeru, če še ni izkoristil vseh zakupljenih e-poštnih sporočil.

Ponudnik v nobenem primeru ni dolžan povrniti, v celoti ali delno, nadomestila za aktivacijo računa in/ali nadomestila za zakupljeno število e-poštnih sporočil.

Poleg omejitve števila poslanih sporočil, ki je določena v paketu, je uporabnik sistemsko omejen na pošiljanje največ 2000 sporočil na uro.


UPORABA STORITVE, OMEJITVE, SANKCIJE ZA KRŠITVE

Uporaba storitve je dovoljena le za namene, ki so opredeljeni s pogodbo med ponudnikom in stranko ali s pogodbo med tretjo osebo in uporabnikom, ter v obsegu, ki je opredeljen s pogodbo.

Če nameni uporabe storitve s pogodbo niso opredeljeni, je uporaba storitve dovoljena le za pošiljanje e-poštnih sporočil ter za izvajanje analiz glede poslanih e-poštnih sporočil, pri čemer morajo biti sporočila, način pošiljanja ter obdelava podatkov o prejemnikih v skladu z veljavno zakonodajo.

Strogo je prepovedana uporaba storitve za pošiljanje vsiljenih e-poštnih sporočil („spam“) ter uporaba storitve na način, da se ponudniku ali tretjim osebam povzroča škoda ali ustvarja škodna nevarnost za ponudnika ali tretje osebe. Kot škoda v smislu tega odstavka se štejejo tudi oblike, ki niso pravno priznane, kot na primer, toda ne izključno, nevšečnosti, izguba časa ipd.

Uporabniku, ki krši pravila uporabe storitve, lahko ponudnik, samostojno ali na predlog tretje osebe, začasno ali trajno prepove oziroma onemogoči ali omeji uporabo storitve. V takem primeru uporabnik nima pravice do vračila, v celoti ali delno, tistega, kar je plačal za uporabo storitve, ali do odškodnine ali nadomestila, niti od ponudnika, niti od tretjih oseb.


IZKLJUČITEV ODGOVORNISTI, DOLŽNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je dostava e-poštnih sporočil naslovnikom odvisna tudi od okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva (med drugim, toda ne izključno: delovanje poštnih strežnikov, delovanje filtrov za vsiljeno e-pošto, nastavitve e-poštnih odjemalcev naslovnikov ipd.).
Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi navedenih okoliščin, na katere ponudnik nima vpliva. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zato, ker je prišlo do zlorabe podatkov (uporabniškega imena in gesla) za dostop do storitve. Skrb za varnost in zaupnost podatkov za dostop je izključno na uporabniku in/ali na osebi, ki uporabniku na podlagi pogodbe med njima zagotavlja uporabo storitve. Uporabnik je dolžan o vsakem sumu zlorabe podatkov za dostop do sistema nemudoma obvestiti ponudnika.

Ponudnik ne preverja vsebine e-poštnih sporočil, ki se pošiljajo s pomočjo storitve, in zanjo ne odgovarja. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku ali tretjim osebam zaradi vsebine poslanih sporočil.

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da so e-poštni naslovi prejemnikov osebni podatek in potrjuje, da so bili e-poštni naslovi prejemnikov pridobljeni v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter da to zakonodajo upošteva tudi pri obdelavi osebnih podatkov, vključno z njihovo uporabo v sistemu. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabnikovih kršitev zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik potrjuje, da ima za pošiljanje e-poštnih sporočil s pomočjo storitve privolitev vsakega posameznega naslovnika ali drugo ustrezno pravno podlago. Izključena je odgovornost ponudnika za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica dejstva, da uporabnik za pošiljanje e-poštnih sporočil ni imel ustrezne pravne podlage.


SAMOSTOJNA IZDELAVA SPLETNIH STRANI IN SPLETNIH TRGOVIN

Stranka z uporabo storitve TvojaStran spletna platforma potrjuje, da je seznanjena s temi posebnimi pogoji, ki veljajo za navedeni storitvi, in da jih v celoti sprejema.

Stranka je seznanjena z dejstvom, da ponudnik delovanje storitev zagotavlja s pomočjo tretjih oseb , ki so dobavitelji oziroma ponudniki programske opreme, ki omogočajo delovanje storitve. Tudi pri tej storitvi ponudnik zagotavlja spletno gostovanje in uporabo e-pošte, v skladu s temi splošnimi pogoji.

Poleg ostalih primerov, določenih v teh splošnih pogojih, je odškodninska odgovornost ponudnika izključena tudi v primerih, ko je škoda posledica vsebin ali materialov, ki jih je priskrbela oziroma uporabila stranka, ali če je škoda posledica nepravilne ali nedovoljene uporabe programske opreme, ki omogoča storitev, ali posledica kršenja navodil za uporabo programske opreme, ki so bila stranki znana ali ji nismo mogla ostati neznana. Vsebin in materialov, ki jih je v okviru te storitve priskrbela oziroma uporabila stranka, ponudnik ne pregleduje, ne potrjuje in glede njih ne prevzema nikakršnega jamstva ali odgovornosti.